Въвеждане в експлоатация

Документи за въвеждане в експлоатация

Действия, предхождащи процедурата по издаване на разрешение за ползване на строежите

След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти от изпълнителя или от лице, определено от възложителя. Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“, и от лицето, извършило строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа. Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, не се предава екзекутивна документация.

След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите за спазване на техническите спецификации и изискванията за достъпна среда, и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя. След съставянето на акта за установяване годността за приемане на строежа, респ. част, етап от него ( Образец 15 от Наредба № 3/2003 г.) възложителят или надлежно упълномощено от него лице могат да предприемат действия за въвеждане в експлоатация.

Компетентен орган

Молбата за издаване на разрешение за експлоатация трябва да е в писмена форма и се адресира до съответния компетентен орган. Когато разрешението за експлоатация се отнася за строителни обекти от първа, втора и трета категория, искането се адресира до началника на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) или до началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК), в зависимост от представените му правомощия от началника на ДНСК. В искането се посочват адрес и телефон за връзка. В случаите, когато разрешението за експлоатация касае специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, разрешението за ползване на строежа се издава от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи.

Необходими документи

Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице издава разрешение за ползване на строежите въз основа на: окончателен доклад, съставен от лицето, упражняващо строителен надзор, за строежите от първа, втора и трета категория и протокол образец 16 за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия (ДПК) съгласно Наредба № 3/2003 г. с предложение за издаване на разрешение за ползване. Държавната приемателна комисия се назначава със заповед на началника на ДНСК или от упълномощено от него лице. За назначаване на комисията възложителят или упълномощено от него лице представят следните документи:

 1. Писмено искане от възложителя или упълномощено от него лице с посочен адрес и телефон за връзка;
 2. Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, към който се прилагат:
  • разрешение за строеж (акт за узаконяване);
  • протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива дъно, фундаменти, цокъл, корниз и било;
  • констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Образец 15 от Наредба № 3/2003 г.;
  • документ от Агенцията по кадастъра за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
  • заверена заповедна книга;
 3. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
 4. Договори с експлоатационните дружества (Електроразпределение, ВиК, БТК и др.) за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

Изпратете телефон, ние ще се свържем с Вас

Звънни