Застрояване в земеделски земи

Съгласно чл.2 от НАРЕДБА № 2 ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ се допуска застрояване в земеделски земи БЕЗ да е необходима промяна на тяхното предназначение при следните условия:

  • за имоти до 10 декара – едноетажна стопанска постройка не повече от 35м2.
  • за имоти над 10 декара стопански или жилищни сгради съобразени със селскостопанската дейност, за която е предназначен имота, чиито застроена площ не може да надвишава 1.5% от площта на имота.

Съгласно чл.15 и 16 от същата наредба, застрояването в земеделските имоти се допуска след издаване на разрешение за строеж, на базата на одобрени проекти от главния архитект на съответната община.
Напоследък в доста сайтове и от доста некомпетентни хора се твърди, че понеже сглобяемите къщи са с лека конструкция и не са трайно закрепени за терена и/или са временни и преместваеми обекти и следователно за тях не е необходимо разрешение за строеж. Това категорично не отговаря на истината.

По смисъла на Закона за устройство на територията сградите се разделят на следните категории:

  • с постоянен статут
  • временни обекти
  • преместваеми обекти

Първите се разрешават по общия ред.

Вторите се допускат и разрешават по реда на чл.49-55 от ЗУТ, като за тях също се изготвя проектна документация и се издава разрешение за строеж, а за преместваемите обекти се издава разрешение за поставяне съгласно чл.56 ал.2 от ЗУТ.

Преместваемите обекти са с ясно дефинирано предназначение съгласно чл.56 ал.1 от ЗУТ: „павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други)“.  При никакви обстоятелства не може по този ред да се поставят жилищни сгради или въобще постройки за постоянно обитаване. При това за тези обекти също се изработва най-малко част конструктивна от проектната документация, за да се осигури безопасността на гражданите, които минават ПОД, ПРЕЗ или ДО преместваемите обекти.

Когато обекта има електрическа инсталация е необходимо да се изработи проект за тази инсталация, пак с цел осигуряване на безопасността на гражданите.

арх.Георги Георгиев

Изпратете телефон, ние ще се свържем с Вас


    Call Now ButtonЗвънни